Nasza witryna używa technologii cookies (tzw. ciasteczek). Używane są one do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj
Dzisiaj jest 26 września 2017
Imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza
Dodano: 2012-03-27

Razem dla społeczności lokalnej


     Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zajęła I miejsce w konkursie dla gminnych koalicji pt. „Razem dla społeczności lokalnej” zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu oraz przedstawicielom lokalnych koalicji odbyło się 26 marca 2012 r. w Muzeum Regionalnym  w Rzeszowie podczas II Konferencji Regionalnej PRB dla województwa Podkarpackiego. Otwarcia konferencji  i powitania gości dokonała Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Rzeszowie.


     Część merytoryczną Konferencji, której temat przewodni brzmiał „Biblioteka dla społeczności lokalnej”, poprzedziła prezentacja multimedialna „Wirtualne Muzeum” , którą zaprezentował Bogdan Kaczmar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W dalszej części swój wykład na temat roli biblioteki w lokalnej społeczności wygłosiła Lucyna Kloczkowska, koordynator regionalny PRB.


     Kolejne wystąpienia – tym razem przedstawicieli bibliotek nagrodzonych, samorządu, zaproszonych gości – utwierdziły nas w przekonaniu, że wypracowany w ramach Gminnych Koalicji model działania, a zwłaszcza innowacyjność form pracy i promocji kultury, trafnie odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności.


    Dyrektor GBP w Jaśle, Stanisława Ablewicz podzieliła się doświadczeniami z pracy z partnerami wspierającymi działania biblioteki. Swoją wypowiedź uzupełniła prezentacją "Współpraca znaczy wiele". Poszczególne slajdy prezentowały efekty funkcjonowania koalicji, do której zaproszono osoby ważne dla lokalnego życia społecznego oraz świadome znaczenia, jakie daje współpraca partnerska dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego  Gminy Jasło.
W swej wypowiedzi Stanisława Ablewicz podkreśliła, że Gminna Koalicja na rzecz Rozwoju Bibliotek Gminy Jasło ma charakter otwarty i rozwojowy, a do wykonywania zamierzonych działań, wynikających z opracowanej misji i wizji biblioteka zaprasza przedstawicieli różnych grup społecznych, kół, stowarzyszeń, radnych, sołtysów, działaczy społecznych, nauczycieli, przedsiębiorców i liderów nie tylko z terenu Gminy Jasło.
Gminę Jasło na konferencji reprezentowali: Małgorzata Dubiel, Wojciech Piękoś, Kazimierz Truty, Anna Łepkowska i Maria Tomasik oraz bibliotekarze Izabela Tomaszewska i Beata Ablewicz. Oprócz ogromnej satysfakcji, dyplomu, przywieźliśmy do Jasła nagrodę rzeczową wartości 2 000,00 zł (laptopa) oraz podziękowania skierowane do Stanisława Pankiewicza Wójta Gminy Jasło.


Wśród nagrodzonych bibliotek znalazła się również Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie i działająca tam Koalicja.


                                                                                                         GBP w Jaśle z/s w Szebniach    

Dodano: 2012-03-27
HORTUS ARTIUM- został założony w 2005 roku w Krakowie przez Tomasza Welanyka. Liczy od 2 do 7 członków, zależnie od wymogów programu. Zespół występował na wielu festiwalach, między innymi; Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, Lwowskim Festiwalu Muzyki Dawnej, festiwalu „ Na Skrzyżowaniu Kultur”, Festiwalu Tradycji i Obrzędu, Mało-polskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, w Muzeum St. Catarijne w Utrechcie, a także dał wiele koncertów monograficznych. Credo artystycznym członków jest wykonywanie żywej muzyki dawnych epok, tak jak mogłaby być wykonywana w czasach sobie współczesnych, a nie powielanie książkowych wzorców. Członkowie zespołu podejmują także działalność warsztatową. W doborze programu, zespół koncentrował się głównie na muzyce baroku i renesansu (Tańce z Tabulatury Oliwskiej, Polskie pieśni pasyjne i wielkopostne, angielska muzyka consortowa, hiszpańskie kancjonały z czasów Królów Katolickich) ale także repertuarze średniowiecznym( Cantigas de Santa Maria, Cantigas de Amigo, arabskie pieśni z czasów Rekonkwisty . Zespół nagrał płytę z tłem dźwiękowym (polski barok) dla ekspozycji w Sali Śmierci Pałacu Biskupa Erazma Ciołka - oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie.

źródło: http://www.kongreskultury.pl 

Dodano: 2012-03-16

 

Regulamin konkursu


pt. „Dzień Matki w powiecie jasielskim- wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”.

Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej
w Trzcinicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach oraz Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle.
CELE KONKURSU
Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury, konfrontacje ludowej twórczości literackiej dorosłych i młodzieży, promocja utalentowanych twórców ludowych ziemi jasielskiej.
 
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla kobiet, matek, mieszkanek wsi powiatu jasielskiego oraz młodych pisarek- amatorek.
 
2. Uczestnicy nadsyłają po jednym wierszu lub opowiadanie do 2 stron maszynopisu (czcionka nie mniejsza niż 12 pkt.) dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach lub pracę plastyczną.
 
3. Uczestnicy nadsyłają teksty lub prace plastyczne związane z tematem „Dzień Matki w powiecie jasielskim- wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”.
 
4. Każdy zestaw tekstów lub praca plastyczna musi być opatrzona podpisem oraz zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres, adres e-mail (jeśli to możliwe), telefon. Autor nadsyła tylko jeden zestaw wierszy, utwór prozatorski lub pracę plastyczną nie większego format niż A3.

5. Umieszczony pod tekstem odręczny podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłany utwór został napisany samodzielnie i wyraża się zgodę do promocji i publikacji II tomiku wspomnień matek powiatu jasielskiego.
 
6.  Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4) należy przesłać w trzech egzemplarzach (każdy tekst) pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238 lub na e-mail: u_ablewicz@op.pl   w terminie do 30 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
 
8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Powiat Jasielski
i organizatora.
 
9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w dniu 26 maja 2012 r. w Domu Ludowym w Osobnicy podczas uroczystości z okazji Dnia Matki.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy otrzymają tomik pokonkursowy.
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jurorami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów w pokonkursowym tomiku poetyckim oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów.
 

Dodano: 2012-03-07
Dodano: 2012-03-07

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece                                           

        Program Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek umożliwia prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla młodzieży rozwijających swoje pasje i talent w bibliotekach. Nowe ścieżki tematyczne, otwarta baza materiałów pomocniczych, Bibliotekablog, warsztaty regionalne oraz bogata oferta wsparcia dla bibliotekarzy pozwala na prowadzenie ciekawych zajęć. Stworzono trzy nowe ścieżki tematyczne: „Graj w dziedzictwo”, „Biblioteka pełna filmu” i „Pamięć o pisarzach”.

        Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz z filiami w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach przystąpiła do ścieżki edukacyjnej „Pamięć o pisarzach” pt. „Między światem dziecka a dojrzałością – młodzi w bibliotece”. Program edukacyjno - wychowawczy  przybliży młodym czytelnikom postać i twórczość Janusza Korczaka, któremu poświęcony jest rok 2012.  Janusz Korczak  był prekursorem pedagogiki opiekuńczej, działań na rzecz praw dziecka, resocjalizacji  i opieki nad dzieckiem trudnym. Pragniemy także zachęcić młodych ludzi do czytania poezji Wisławy Szymborskiej, szczególnie tej związanej z naszym regionem jak utwór poświęcony więźniom obozu zagłady w Szebniach pt. „Obóz głodowy pod Jasłem”. Odbędzie się również debata poświęcona Czesławowi Miłoszowi, Nobliście wciąż odkrywanemu w naszych bibliotekach.

         Nasz projekt będzie realizowany poprzez wystawy, konkursy, warsztaty plastyczne
i literackie, spotkania autorskie połączone ze świętem poety, dyskusje nad książką, debatę – „Wokół Miłosza” oraz wieczór poezji. W czerwcu w filii bibliotecznej odbędzie się bal u Króla Maciusia połączony z akcją „Gmina Jasło czyta dzieciom”. Zadania projektowe realizowane są od lutego do sierpnia br. Najbliższe warsztaty 15 marca o godzinie 15.00. Serdecznie zapraszamy do GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

                                                           

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
Dodano: 2012-03-07


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO


Pod tytułem: OZDOBY ŚWIĄTECZNEGO STOŁU

KONKURS ADRESOWANY JEST DO DZIECI , UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z TERENU GMINY  JASŁO.
ORGANIZATOR:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia w Trzcinicy.
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy
 CEL KONKURSU:
- prezentacja możliwości twórczych dzieci,
- zdobywanie i poszerzanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w dowolnej technice:
- kartka świąteczna, pisanka,
- stroik wielkanocny
2. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, szkoła
 oraz tel. kontaktowy do  rodziców, opiekunów autora.
PRZEBIEG KONKURSU:

- termin składania prac w  Gminnej Bibliotece Publicznej  i  filiach bibliotecznych w Trzcinicy, Osobnicy   i   Warzycach upływa dn. 28. 03.2012 r.
- oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora,
- najciekawsze prace zostaną nagrodzone (dyplomy, nagrody rzeczowe) w 3 grupach wiekowych:  przedszkolaki, uczniowie klas I-III SP, uczniowie klas IV-VI SP.
- szkoły i nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania,
- organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach popularyzatorskich.
Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród  i wyróżnień,  odbędzie  się dn. 30.03.2011 r. w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, na które serdecznie zapraszamy  autorów prac, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych.  
 

 Podsumowanie konkursu połączone będzie z pokazem
   i warsztatami zdobienia pisanek wielkanocnych.
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone