Cele i misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
 
Cel główny:

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach  jako samorządowa instytucja kultury działa na rzecz społeczności lokalnej gminy Jasło poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów utrwalonych w różnych formach i na różnych nośnikach.

Biblioteka jako instytucja niekomercyjną działa na rynku wiedzy przekazywanej za pomocą zgromadzonych zbiorów własnych i obcych:

  - umożliwia kształtowanie elastycznych relacji ze zmieniającym się otoczeniem
  - ułatwia proces zbiorowego uczenia się poprzez stosowanie różnorodnych form edukacyjnych
  - motywuje do pełnej akceptacji zorganizowanego uczenia się opartego na współdziałaniu i samodoskonaleniu, promuje      współpracę, otwartość i tolerancję
  - umożliwia poznanie historii własnego regionu
  - otwiera perspektywy dla dzieci i młodzież, które mogą w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny i wypromować swoje talenty     literackie

Cel strategiczny:

1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów w postaci tradycyjnej i elektronicznej
2. Zgromadzenie, digitalizacja, udostępnianie i zarządzanie zbiorami Cyfrowego Archiwum
    Tradycji Lokalnej
3. Tworzenie oferty kulturalnej dla różnych grup czytelniczych
4. Przygotowanie kalendarza imprez kulturalno-edukacyjnych we współpracy z miejscowymi
    instytucjami kultury, placówkami oświaty i stowarzyszeniami
5. Promowanie działań biblioteki na stronach internetowych
6. Pomoc w organizowaniu imprez kulturalno-edukacyjnych miejscowym placówkom
    oświaty i instytucjom – spotkania autorskie, wystawy, przeglądy i koncerty poetyckie.
7. Biblioteka jako centrum informacji z dostępem do nowych technologii
8. Udostępnianie darmowego Internetu wraz z możliwością drukowania dokumentów.
9. Pozyskiwanie środków finansowych z udziału w programach programów gminnych,
    regionalnych i ogólnopolskich

Misja biblioteki

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej pragniemy w sposób profesjonalny, skuteczny i wszechstronny zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami

Cele wynikające z misji i wizji Biblioteki pragniemy osiągnąć poprzez:

  ·  podnoszenie jakości świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu
  ·  doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego
  ·  realizację programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 
Pragniemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Systematyczne badanie potrzeb i oczekiwań użytkowników, przy zastosowaniu określonych narzędzi pozwoli nam zrealizować założone cele.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Uchwala Rady Gminy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXXVI/213/2005
Rady Gminy Jasło
z dnia 28 listopada 2005 roku

w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle
z siedzibą w Szebniach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
(Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Jasło
uchwala co następuje:

 

§ 1

 • Z dniem 1 stycznia 2006 roku tworzy się instytucję kultury pod nazwą :„ Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach”, zwanej dalej „Biblioteką”
  i nadaje się jej statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
 • Siedziba Biblioteki mieści się w Szebniach, terenem działania jest Gmina Jasło

 

§ 2

Zakres działania Biblioteki obejmuje:

 • Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu

 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych

 • Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej

 • Popularyzacja książek i czytelnictwa

 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych
  i kulturalnych społeczeństwa

 • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

§ 3

Źródłem finansowania Biblioteki jest: dotacja z budżetu, w tym dotacja organizatora, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizny i wpływy z innych źródeł

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXV/210/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 18 października 2005 roku, w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z siedziba w Szebniach

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku

 

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jasło

Nr XXXVI/213/2005 z dnia 28 października 2005 r.

 

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAŚLE

Z SIEDZIBĄ W SZEBNIACH

 

Rozdział I

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach zwana dalej „ Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Rady Gminy Jasło Nr XXXVI/213/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.),

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm. ),

 • Niniejszego Statutu

§2

Biblioteka jest Gminna Instytucją Kultury

§ 3

Siedziba Biblioteki mieści się w Szebniach, a terenem działania jest Gmina Jasło

§ 4

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy

§ 5

 • Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową,

 • Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora,

 § 6

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

§ 7

Biblioteka używa okrągłej pieczęci zawierającej pośrodku orła a w otoku napis z nazwą biblioteki

II. Cele i zadania biblioteki

§ 8

 Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury

§ 9

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 • Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

 • Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

 • Popularyzacja książek i czytelnictwa,

 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych
  i kulturalnych społeczeństwa,

 • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

§ 10

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 11

 • Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz,

 • Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Biblioteką,

 • Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Jasło,

§ 12

 • W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki,

 • Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki, po uzgodnieniu z organizatorem,

 • Kierownik i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych odrębnymi przepisami,

 • Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane jest w oparciu o regulamin wynagradzania,

§ 13

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny wydany w drodze zarządzenia Kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora

§ 14

W skład Biblioteki wchodzą:

- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osobnicy

- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Warzycach

§ 15

Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków

§ 17

Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy

§ 18

 • Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów

 • Przychodami są:

- dotacja z budżetu, w tym dotacja organizatora,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych za wyjątkiem zabytków,

- darowizny,

- wpływy z innych źródeł,

 § 19

 Kierownik Biblioteki i jego pracownicy są współodpowiedzialni za zbiory i powierzone ich pieczy lokale wraz z wyposażeniem

 V. Przepisy końcowe

 § 20

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jej nabycia

 Przewodniczący

Rady Gminy Jasło

Józef Dziedzic